tesnimskovrelo

Tesnimsko vrelo kada zahući o pravovjerni ti se prikući. Mošusnom vodom dušu razgali i presretan se Tvorcu zahvali. Nagrada tebi za tvoja djela biće slapovi Tesnimskog vrela.

14.01.2009.

O amanetima i ispunjenju obaveza prema amanetima

"

Sve Božije objave su došle sa temeljnim ciljem da upute ljude na Božiji Put koji osigurava i donosi spas i sreću na oba svijeta-ovom prolaznom i budućem vječnom.

U toj najplemenitijoj namjeri postavljeni su principi koje svaki čovjek koji želi biti musliman tj. predan Bogu, mora usvojiti i najstrožije ih se pridržavati i primjenjivati u svom životu.

Među islamskim principima, moralnih vrijednosti i vrlina kao vrlo važni dolaze ispunjenja preuzete obaveze, izvršenje datog obećanja i održanje zadate riječi.

Allah dž.š., kaže:

«Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha dž.š., i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag daju rođacima, i siročadima, i siromasima i putnicima-namjernicima, i prosjacima, - za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju, i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.» (El-Bekare177.)

U pogledu preuzetih obaveza i njihovog dosljednog ispunjavanja Allah,dž.š.,kaže:

« A jest! Samo onog ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.» (Ali Imran,76)

« Ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati.» (El.Isra,34)

Iz citiranih kur'anskih ajeta, se može sasvim jasno sagledati, koliku važnost se u islamu pridaje ispunjavanju preuzetih obaveza. Zbog toga, svaki musliman mora strogo pridržavati ove Allahove, dž.š., zapovijedi. Ko to ne čini, postaje griješnik i odgovarat će pred Allahom dž.š., za svoj prestup. Allah ne voli kad se riječi i djela ne slažu.

«O vjernici zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate.» (Es-Saff,2-3)

Svaki pošten čovjek koji imalo drži do svoje ličnosti, časti i dostojanstva, ispunjavat će preuzete obaveze.

Ko to ne čini, nije karakteran ni pouzdan čovjek. Poznati su primjeri iz povijesti da su i ljudi koji nisu bili muslimani ispunjavali preuzete obaveze.

Evo događaja koji upravo govori o jednom takvom primjeru. U ratu između Rima i Kartage prije 2200 godina, u jednoj bici Kartažani su zarobili rimskog senatora Regula. Tada je počela opadati moć Kartage i prijetio joj je slom.

Zato Kartaga odredi poslanstvo koji će ići u Rim i tražiti mir, koji im je bio neophodan da bi predahnuli. Kao vođu poslanstva odrede senatora Regula. On je dao prisegu-zakletvu, da će se obavezno vratiti u Kartagu, ako ne uspije misija mira. Regul je dobro znao da je Kartaga pri slomu i zato, čim je došao u Rim zahtijevao je da se rat nastavi. Senatori su ga nagovarali da prekrši zakletvu datu Kartažanima i da ne ispuni u teškim uvjetima datu obavezu.

Međutim, Regul o tome nije htio ni da čuje, iako je znao da ga u Kartagi čeka smrtna kazna.

Rekao je čuvene riječi koje su ostale zapisane zlatnim slovima u historiji Rima:

“Ja znam da ću biti pogubljen kada tamo dođem, ali riječ i preuzeta obaveza rimskog građanina, važniji su od njegovog života.”

Po povratku u Kartagu, stavljen je na muke i pogubljen.

To je bio karakter Rimljanina koji nije upoznao Božiju Riječ. A kakav tek odnos prema datoj obavezi i zakletvi mora imati musliman koji slijedi Božiju Riječ?!

U islamskoj povijesti je bezbroj primjera koji govore o karakteru Muslimana i o njihovim duhovnim vrijednostima proizašlim upravo iz poštovanja i slijeđenja Allahove, dž.š., Riječi. Vjera snažna u srcima ljudskim kroz povijest čovječanstva plodila je i hranila najviše duhovne vrijednosti, pa i dužnost ispunjenju preuzetih obaveza.

Evo nekoliko primjera:

621. godine po novoj eri Muhammed, s.a.w.s., se na Akabi sastao sa grupom muslimana iz Medine. Tada je s nijm sklopio ugovor o vjernosti poznat kao zakletva na Akabi.

Tada su prisutni Medinjani preuzeli obavezu da će vjerovati u Jednog Boga, da neće klevetati i lagati, krasti i pljačkati i da će u svemu slijediti Muhammeda, s.a.w.s.

On im je tada rekao: ”Ako budete tako postupali, bit ćete sretni na oba svijeta.”

Svi koji su se zakleli i preuzeli obaveze, pridržavali su ih se beskompromisno, čitavog života. Ono što im je obećao Božiji Poslanik, ispunilo se!

Hazreti Bilal, prvi mujezin muslimana, primajući islam položi prisegu na vjernost Bogu i Božijem Poslaniku. Mušrici ga staviše na strašne muke, ali Bilal i ne zataji i ne zanijeka svoju vjeru, ne pogazi svoju zakletvu. On časno održa preuzetu obavezu…

Muslimanska vojska u svom pohodu protiv Bizantinaca u Siriji (VII st.n.e.) zauze jedan gradić. Stanovnici tog gradića, kršćani, platiše džizju, jednu vrstu novčane naknade za zaštitu koju su im pružali muslimani. Međutim, uskoro su Bizantinci prisilili muslimane da se povuku iz ovog gradića, muslimanski vojskovođa povrati džizju kršćanima jer nije mogao ispuniti preuzetu obavezu zaštite tog gradića i njegovnih stanovnika.

U prvim danima poziva Božijeg Poslanika Muhammeda, s.a.w.s., između ostalih, primiše islam Habab ibn Muaz, Sumejja i Jasir. Obavezaše se na vjernost islamu. Mušrici ih staviše na strahovite muke tražeći od njih da zaniječu Allaha, dž.š., i napuste islam. Krvarila su mučenička srca, ali Habab, Jasir i Sumejja ne zatajiše svoju vjeru i ne prekršiše datu obavezu da će biti muslimani. Jasir na mukama izdahnu, a Sumejju probodoše kopljem. Jedino Habab preživi, ali na njemu do kraja života ostadoše tragovi mučenja. Sve troje ostadoše vjerni svojoj zakletvi i preuzetoj obavezi. Ni muke, ni prijetnja smrću ne spriječiše ove mu'mine da budu odani do zadnjeg daha Allahovoj Riječi.

Danas svaki musliman Bošnjak, koji je ostao u Bosni i bori se za njen opstanak i za opstanak islama, izvršava svoju obavezu datu Bogu kad je islam svjesno primio kao svoj životni ideal. Odazvao se pozivu Božijem. Bori se! Iako postoji rizik ranjavanja i smrti, nije izdao Bogu dat zavjet.

Božiji Poslanik je često muslimane pozivao na preuzimanje obaveza.

Evo jednog poziva:

“Obavežite se da ćete izvršavati ovih šest obaveza. Ja ću vam osigurati Džennet:

1.Kada govorite, da ćete govoriti istinu.

2.Kada nešto obećate, da ćete ispuniti obećanje.

3.Kada vam se nešto povjeri, da ćete to izvršiti.

4.Da ćete se čuvati bluda.

5.Da ćete se čuvati gledanja u haram.

6.Da ćete ruke sačuvati od onog što je haram.”

Hadis prenosi Bejheki od Ibn Samije.

Povjerenje među ljudima je jedan od izuzetno važnih principa na kojima bi morala počivati svaka normalna ljudska zajednica. Ondje gdje nema povjerenja, gdje vlada izigravanje ljudskog dostojanstva i čovjekove ličnosti, ne može postojati sretno ljudsko društvo, a pogotovo tu nema Allahove zaštite i milosti. Tu nema napretka.

Islam zauzima vrlo oštar kriterij prema poštivanju ovog vrlo važnog činioca u odnosima među ljudima.

Božiji Poslanik Muhammed, s.a.w.s., u svom poznatom govoru na oprosnom hadždžu je, između ostalog, rekao:

“Čuvajte, poštujte i cijenite vrijednost ljudske ličnosti i ljudskog dostojanstva.

Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.

Dug treba isplatiti, a pozajmljenu stvar treba povratiti.”

Prenosi Bejheki od Alije da je Božiji Poslanik rekao:

“Povjerenu stvar treba sačuvati i vratiti je vlasniku bio on musliman ili nemusliman.”

Prema tome koliko je čovjek povjerljiv, toliko mu se može nešto povjeriti; kako se odnosi prema pozajmljenoj stvari i njenom povratku i na vrijeme cijeni se ko je kakav musliman i koliko vjeruje u Boga i poštuje riječi Božijeg Poslanika.

Evo što još o povjerenju među ljudima kaže Muhammed, s.a.w.s.

“Kada se napusti amanet i kada nestane povjerenja među ljudima, onda očekujte Sudnji dan.”

“Nema prave vjere onaj ko je nepovjerljiv niti ima vjere ko se ne drži date riječi.”

“Ne druži se s ljudima koji nisu povjerljivi.”

Oni ljudi u koje se ne može imati povjerenje, koji su skloni prevari, oni se ne drže datog obećanja i skloni su laži.

“Tri su dužnosti za koje nema olakšica…

1.Dobročinstvo prema roditeljima.

2.Ispunjenje obećanja bilo ono dato muslimanu ili kafiru.

3.Povjerenu stvar sačuvati i vratiti vlasniku bio on musliman ili kafir.”

Hadis prenosi Bejheki od Alija.

Svaki musliman mora se pridržavati date riječi. Ni po koju cijenu je ne smije prekršiti. Jedna njemačka poslovica kaže da riječ govori o karakteru čovjeka.

Poznato je da papagaj može ponavljati čovjekove riječi i glasove. Ali smisleno razumno i odgovorno riječi može izgovarati samo pravi čovjek. Allah je dao čovjeku dar govora ali mu je povjerio ogromnu odgovornost i čast da može propovjedati Božiju Riječ. Zbog tog dara, iz poštovanja prema Allahu, Tvorcu svega živog i neživog, čovjek se mora sa strahopoštovanjem odnositi prema svakoj riječi koja bi uvijek morala biti istinita.

Pravo i dužnost su u uskoj vezi. Ako je govor pravo čovjeka dat od Svemogućeg Boga, onda održanje date riječi i održanje obećanja, nezaobilazne su dužnosti koje proizilaze iz tog prva.

Životinja nema dara govora. Ona samo urliče, krišti, grakče ili cvili, ljudska riječ je pravo koje ne smije biti zloupotrijebljeno. A zloupotreba su laž, kršenje zadate riječi i obećanje kao i svaki nepristojan govor.

Za vjernika muslimana važi načelo da je to čovjek koji se strogo pridržava obećanja, do maksimuma je tačan u ispunjenju obećanja i povjerene mu misije i zadatka. On nikada ne laže, ni po cijemu života. Jer laž je prokleta. Musliman je čovjek od riječi. Doći će, možda, u životu čovjeka trenutak kada neće moći reći istinu, jer će, možda, iskazana istina iziskivati stradanje ili neugodnost. Ni tada ne treba lagati, treba zašutjeti. Šutnja je najbolji odgovor i časno oružje pravednih i karakternih-iskrenih vjernika.

U takvoj situaciji molitva upućena Allahu, dž.š., je spasonosna pomoć.

Laž je prokleta i ona je simbol šejtanskog zla. Ona je izrod ćudorednosti i moralnih vrijednosti, a izrodi i moralne nakaze nisu dugog vijeka.

Zato uvijek treba govoriti istinu, a nikada laž. Stari Rimljani su govorili: ”Falsus ore caret honore.” (“Lažna usta niko ne poštuje.”)

Hasan Basri je zapisao: ”Ko laže čini razvrat (ne vjeruje), a ko ne bude vjerovao, sigurno će u Džehennem.”

Prenosi se da je Ibn Omer govorio: ”Kada čovjek slaže, meleki se udalje od njega koliko je jedna milja da bi se izbjegao smrad koji se iza toga pojavi.”

Allah, dž.š., je strogo zahtijevao od muslimana da uvijek i tačno u zakazano vrijeme ispune dati zavjet i dato obećanje:

«O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali-ispunit ću i Ja svoj koji sam vam dao, i samo se Mene bojte!» (El-Bekare,40)

Musliman je tačan, precizan, temeljit u izvršenju svih svojih obećanja i obaveza. Ako obeća da će doći na sastanak, on će doći tačno na vrijeme. Sve ono što radi musliman mora biti savršeno urađeno bez nedostataka, bez mahana. On je odličan student, radnik-uvijek najbolji. Takav je, jer vjeruje u Boga i jer je prigrlio islam kao svoje životno opredjeljenje.

Jedno od 99 Allahovih Imena je Vrhovna Istina. To svaki musliaman stalno mora imati na umu. Onaj ko ne ispunjava svojeobećanje, on ne slijedi Božije Upute. Na više mjesta u Kur anu se govori o tome kako će Allah ispuniti obećanje Svoje.

«Gopspodaru naš. Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje-Allah će ,zaista održati obećanje.» (Ali Imran, 9)

«Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po Poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti!»

«Ti ćeš doista obećanje Svoje ispuniti!» (Ali ‘Imran, 194)

«Allah će obećanje Svoje ispuniti ali većina ljudi ne zna.» (Er-Rum, 6 )

Božiji Poslanik je rekao: “Obećanje je dug.“

Abdul Kadir Gejlani je zapisao: “Nemoj obećati ono što ne možeš ispuniti.”

“Prekršiti obećanje znači slagati, a ispuniti obećanje znači govoriti istinu.”

Svojstvo šejtana je da laže i da se ne drži strogog obećanja…

I kada bude sve riješeno šejtan će reći: “Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam vam svoje obećanje iznevjerio.” (Ibrahim, 22)

Musliman ne smije dozvoliti da krši obećanje kao što to čini prokleti šejtan. Musliman kada nešto obeća, on to mora izvršiti.

Svojstvo nevjernika je da ne izvršavaju preuzete obaveze.

«Zar svaki put kad neku obaveezu preuzmu-neki od njih je odbace, jer ih većina ne vjeruje ( El-Bekare, 100)

Abdullah ibn Amr ibn el-As prenosi da je Allahov Poslanik rekao: “Ko imadne kod sebe četiri svojstva on je pravi munafik:

-kad mu se nešto povjeri, iznevjeri

-kad priča laže

-kada obeća iznevjeri

-kada raspravlja drsko i bestidno govori.”

Evo kako Allah dž.š. upozorava ljude da se klone laži i da slijede istinu:

«Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.» (Ez-Zumer, 3)

«Klonite se lažnih riječi i lažnih svjedočenja.» (El-Hadždž,30)

«I ne zastirite istinu neistinom.» (El-Bekare, 42 )

Ashab Muhammeda, s.a.v.s., Ebu Zerr, r.a., pripovjeda: “Moj mi je prijatelj (Muhammed a.s.) oporučio nekoliko dobrih djela.

Opručio mi je da govorim istinu makar i gorka bila i oporučio mi je da se na Božjem putu ne bojim ničijeg prijekora.”

Pošto su ovo Allahove naredbe i poruke ogromna je odgovornost vjernika kako će se odnositi prema njima. Čovjek nema pravo da harmoniju, Istinu koja svojom sadržinom slavi Boga narušava lažima, obmanama, prevarama, neodržanim obećanjima i zakazivanjima u preuzetim obavezama.

To mogu činiti samo slabići, kukavice, nekarakterni, nepovjerljivi ljudi, munafici, licemjeri…

«Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo i njih čeka patnja neprekidna.»

( Et-Tewbe,111 )

Što bi bilo sa ljudskom zajednicom kada bi laž nadvladala istinu? Nastao bi nered na zemlji u kojem niko nikome ne bi vjerovao. To ne bi bio život nego pakao na ovome svijet. Zato su sve Božje Objave pozivale ljude da sadržaj njihovih života bude istina, a ne laž.

U temeljima islamskog naučavanja duboko su usađeni principi o kojima je u prethodnom izlaganju bilo riječi. Bog je Vječna Istina i toj Svetoj Istini treba služiti istinito i predano. Istinu govoriti-znači Bogu služiti i pokoran Mu biti. Ko je iskren u govoru, ko se drži datog obećanja, u koga se može imati povjerenja, ko drži do zadate riječi, u njegovoj duši živi duh Istine islama. Dobro bi bilo, a i neophodno, da svaki musliman koji je islam usvojio kao svoj životni nauk, svakodnevno sam sebe preispituje, da li se dosljedno i onako kako to islam traži pridržava ovih važnih principa i da li ih provodi u svom životu. Nemojmo sami sebe varati ili zanemarivati zapovijeđene dužnosti. Budimo u analizi sopstvenih postupaka do krajnosti iskreni prema sebi.

Ali još je važnije da budemo iskreni prema Bogu. Čovjek može obmanuti ljude, ali nikada istinu neće moći sakriti pred Bogom.

Čije su riječi i djela čisti i jasni i čiji je životni nastup u duhu islama, njegov život je bistar kao gorski potok-u njegovoj duši vlada islam.

Odgajajmo sebe u duhu najviših vrijednosti. Neka su u našem srcu i u našim mislima uvijek prisutne riječi Muhammeda, s.a.w.s.: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi!”

Svaku večer upitajmo se:

1) Da li sam danas ispunio dosljedno i tačno preuzetu obavezu?

2) Da li sam danas ispunio dato obećanje?

3) Da li sam danas pridržavao date riječi?

4) Da li čuvam povjereni emanet?

5) Da li sam vratio tačno i na vrijeme pozajmljenje stvari?

Odgovori na ova pitanja i pokazana briga za njihovo izvršavanje i ispunjenje pomoći će da sagledamo svoju ličnost i iskreno ocjenimo koliko smo muslimani, koliko smo odani ideji islama i pokorni zapovjedima svemogućeg Boga.

Muhammed,s.a.w.s., je molio Allaha, dž.š.:

“Bože, očisti srce moje od licemjerstva, očisti moj posao od lažnog prikazivanja, jezik moj od laži, oko moje od pogleda kradom, jer Ti znadeš svaki pogled kradom i sve što se u srcu krije.”

Tekst preuzet iz knjige  "Čovjeka trebamo
13.01.2009.

Nekoliko savjeta za uspjesan brak

1. Pronaći odgovarajuće vrijeme za razgovor o problemima.

Neke situacije nisu pogodne za razgovor i zato ih treba izbjegavati. Individulano je pitanje koje je vrijeme najbolje za razgovor. Svaki supružnik treba da dobro upozna svog bračnog druga i koristi pravo vrijeme za pokušaj rješavanje problema.

2. Paziti na način na koji se problem izlaže supružniku.

Vrlo bitno je da način na koji izlažemo problem ne bude iritirajući za supružnika. U tome će nam puno pomoći ako zamjenicu TI zamijenimo zamjenicom JA. Nije isto kada supružnik kaže: „TI si grub/a prema meni!“, i kada kaže: „JA osjećam da se grubo odnosiš prema meni!“.

U prvom primjeru supružnik će razumjeti da je optužen, te će osjetiti potrebu da se brani. Neće se složiti s tom tvrdnjom i možda će odbiti razgovor.

U drugom, pak, primjeru daleko je veća mogućnost da supružnik prihvati ponuđenu tvrdnju.

3. Prilikom razgovora o problemu skoncentrisati se samo na problem koji je predmet razgovora.

Česta greška koja se javlja kada supružnici razgovaraju o nekom problemu je vezanje drugih problema za razgovor, ili otkopavanje starih „ratnih sjekira“. To toliko optereti komunikaciju da je gotovo nemoguće riješiti problem. Zato se treba držati pravila: Jedan razgovor – jedan problem!

4. Prilikom razgovora o problemima treba maksimalno imati na umu sve psihološke razlike između muškarca i žene

 Uz uvažavanje spomenutih razlika naš dijalog bit će rasterećen i jako produktivan, a razumijevanje će biti neuporedivo bolje.

5. Vrijeme je dio lijeka.

Dakle, neki problemi ne mogu se riješiti samo jednim razgovorom, ma kako on produktivan bio! Nekada je potrebno vrijeme da se sve slegne i da se problem riješi. Takve probleme treba prepoznati i strpljivo raditi na njihovom otklanjanju.

6. Dova.

Nikada ne zaboraviti stvarni uzrok problema u braku, te se oslanjati na Allaha, dž.š., i tražiti Njegovu pomoć u rješavanju problema. Dova je oružje na koje vjernik uvijek treba računati!

 "Novi horizonti"

13.01.2009.

Islamske navike

   
Reci : Bismillah ( U ime Allaha) - kad nesto radis
Reci : Es-selamu `alejkum ( Neka je mir i spas Boziji s vama) - kad sretnes muslimana
Reci : Ve `alejkumu-s-selam ( I s vama mir i spas Boziji) - u odgovoru
Reci : InsaAllah ( Ako Allah hoce) - kada se nadas da nesto ucinis
Reci : Subhanallah ( Slava Allahu ) da pohvalis nekoga
Reci : MasaAllah (Sto Allah hoce) - kad se divis i cudis
Reci : Fi emanillah ( U Allahovoj zastiti) - kad nekog ispracas
Reci : Dzezakellahu hajren ( Allah ti dao sve najbolje) kad zahvaljujes nekome
Reci : Tevekkeltu `alellah ( Oslanjam se na Allaha) - kad rjesavas problem
Reci : La ilahe illellah ( Nema Boga osim Allaha) - kad ustanes ujutro
Reci : Elhamdu lillah ( Hvala Allahu) - kad kihnes
Reci : Jerhamukellah ( Allah ti se smilovao) - kad cujes da neko kihne
Reci : Amin ( Primi, Boze, nasu molbu) - kad prisustvujes ucenju dove
Reci : Ja Allah ( O Allahu) - kad si u bolu i nevolji
Reci : Estagfirullah ( Oprosti mi Boze) - kad se kajes za lose djelo
Reci : Ne`uzu billah ( Mi trazimo zastitu od Allaha) - da pokazes da ti je nesto odvratno
Reci : Inna lillahi ( Mi pripadamo Allahu) - kad cujes za smrt nekog muslimana
05.01.2009.

NASIHATI

Evo dobih od prijateljice mejl u kojem imaju i ovi nasihati>

Pazi na svoje MISLI, one postaju RIJEČI.


Pazi na svoje RIJEČI, one postaju DJELOM.


Pazi na svoja DJELA, ona postaju NAVIKOM.


Pazi na svoje NAVIKE, one postaju KARAKTEROM.


Pazi na svoj KARAKTER, on postaje tvojom SUDBINOM. 

 
04.01.2009.

NE KUPUJTE


BOYCOTT ISRAEL CAMPAIGN

 

BRANDS & LABELS TO BOYCOTT

 

URL: http://www.inminds.com/boycott-brands.html

 

30.12.2008.

Savjeti sestrama za uspjesan brak

Udao je svoju kćer Ummu Ilijas za El Harisa bin Amra el-Kendija.

Bila je spremna i pripremljena da mu je odnesu te joj je ušla njena majka Umame da je nasavjetuje, pa joj je rekla:

"O kćeri moja, ti se rastaješ od okoline na koju si navikla i od gnijezda u kojem si odrasla i izlaziš u boravište koje ne poznaješ i kod muža na kojeg se nisi navikla, a on ti postaje vladarem zbog svoje vlasti nad tobom. Budi mu sluškinja bice ti rob...

Uzmi od mene ovih deset karakteristika koje će ti biti blago i podsjetnik:

Prva i druga: Skromno saputništvo i ponašanje, ljepim slušanjem i pokoravanjem. Zaista je u skromnosti smiraj srca, a u lijepom slušanju i pokoravanju nalazi se zadovoljstvo Gospodara.

Treća i četvrta: Ispitivanje područja njegovog nosa i briga za područije njegovog oka.Tako njegovo oko neće od tebe dočekati nešto ružno, niti će njegov nos od tebe osjetiti bilo šta osim najljepšeg mirisa. A surma je,doista najljepša prisutna ljepota, a voda je najljepši izgubljeni miris.

Peta i šesta: Briga o vremenu njegovog jela i tišina prilikom njegovog sna. Doista je žestina gladi plamen, a remećenje sna je srdžba.

Sedma i osma : Briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci i čuvanje njegovog imetka. Čuvanje njegovog imetka postiže se dobrim ekonomisanjem, a briga o njegovoj porodici i njegovoj djeci lijepim ponašanjem.

Deveta i deseta: Ne otkrivaj njegovu tajnu i nesuprostavljaj se njegovoj naredbi. Ako bi otkrila njegovu tajnu, ne bi bila sigurna od njegove prevare, ako se ne bi pokorila njegovoj naredbi, rasplamsala bi srdžbu u njegovim prsima.

Zatim, kćeri moja, čuvaj se toga da u njegovom prisustvu budeš radosna kada je tužan i potištena kada je sretan. Prva karakteristika se ubraja u nedostatak, a druga u vrijedzanje. Što mu više budeš pridavala važnosti, više će te poštovati. Što se više budeš s njime slagala, više ćeš mu biti pratilja.

Znaj, kćeri moja, ti nećeš doći do onoga što voliš kod njega sve dok svoje zadovojstvo žrtvuješ radi njegovog i sve dok svoje zželje žrtvuješ radi njegovih želja u onome što voliš ili što mrziš, a Allah neka ti je naklonjen i neka te čuva.

Ona mu je zatim odnesena i imala je posebno mjesto kod njega. Rodila mu je sinove vladare, koji su vladali poslije njega.

30.12.2008.

Blagodat učenja Kur'ana

30.12.2008.

Kur an u flash formatu

Na ovom linku mozete naci Kur an u flash formatu   sa audio podrskom

Nadam se da cemo se svi okoristiti ovim linkom

http://www.jannah.com/quran/flash/

 

17.11.2008.

POMOZIMO GRADNJU DŽAMIJE U LJUBLJANI

 

„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvuobavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje;oni su, nadati se je, na pravom putu।“(Kur'an, IX, 18)"Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome" (El-Džinn, 18)Rekao je Poslanik,sallallahu 'alejhi we sellem: "Ko sagradi džamiju, želeći time postići samo Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu" (Bilježi Buharija) U toku 39 godina čekanja na izgradnju džamije u Ljubljani promijenjeno je više lokacija। Islamska zajednica u R Sloveniji je 1969। godine pokrenula ideju za izgradnju džamije u Ljubljani। Prva je lokacija ponuđena 1971. godine, zatim 1973. pa 1976., 1979., 1987. i 2001. godine.
Konačno, 2006. godine ponuđena je aktuelna lokacija za Bežigradom, između Parmove i Kurilniške ulice.U pismu o namjeri kupovine zemljišta za džamiju, kojeg su potpisali gosp. Zoran Janković,gradonaèelnik Ljubljane i muftija Nedžad-ef. Grabus navedeno je da æe cijena kvadratnog metra biti 402,00 EUR.
IZ u R Sloveniji je preko ovlaštene advokatske kancelarije ponudila 4.568.329,00 eura, što znači jedan euro više od početne cijene.Postoji više načina da se svako pojedinačno ukljuèi u ovaj projekat. Pojedinac može uvakufiti kvadrat zemlje po cijeni 402 eura.Sve osobe, firme i institucije koje budu donirale preko 20.000 eura za džamiju u Ljubljani njihova imena, odnosno nazivi, bit će uklesana na posebnu ploču kao Zlatni donatori.Osobe koje uvakufe iznad 10.000 eura bit će upisane u posebnu Knjigu vakifa - utemeljiteljadžamije.Ostali će biti upisani u Knjigu vakifa – donatora.Imami u Ljubljani se obavezuju hatma-dovom i hair dovom sjećati svih vakifa.
Sredstva se moraju sakupiti najkasnije do konca novembra 2008. godine.
Budimo vakifi, pomozimo izgradnju džamije u Ljubljani!Ko god želi, ima novaca i veliko srce, ne robuje materiji, voli dobro i želi uložiti u hajr, može uplatiti sredstva na račun:
broj: 1602005500015065 otvoren pri Vakufskoj banci.za: Rijaset IZ-e u BiH, Zelenih beretki 17,sa naznakom "za džamiju u Ljubljani"
Ili izravno na račun u Sloveniji:
broj računa: 0201 2025 7347 076IZ u Sloveniji, Grablovićeva 14,IBAN = SI56 0201 2025 7347 076,SWIFT = LJBASI2XTakođer, pozivom na broj namjenskog racuna u BH Telekomu
 090 292 018 donirate 3 KM zadžamiju u Ljubljani.

2008.09.22

SADAKA


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, oporucio je Bilalu r. a. sadaku, rekavsi mu: „O Bilale, udjeljuj i nemoj se bojati da ce ti Vlasnik Arsa dati siromastvo!“ I rekao je: „Sadaka gasi grijehe kao sto voda gasi vatru.“ Muhammed a. s. je rekao: „Sadaka nece umanjiti imetak.“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „Doista sadaka umanjuje kabursku vrucinu onima koji su je udjeljivali, a vjernik ce se, zaista, moci skloniti u hlad svoje sadake na Sudnjem danu!“ (Et-Taberani, El-Bejheki, sahih) Od Enesa b. Malika se prenosi da je Poslanik, s. a. v. s., rekao: "Sadaka zaista gasi srdzbu Gospodara i otklanja tesku smrt." „Ako musliman obuce siromasna muslimana, Allah ce ga obuci odjecom dzenneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah ce njega nahraniti plodovima dzenneta, ako napoji zednog muslimana, Allah ce njega napojiti sa zapecacenog dzennetskog napitka.“ (Tirmizi) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „U svakom danu u kojem osvanu (Allahovi) robovi dodju dva meleka, te jedan od njih kaze: 'O Allahu, nadoknadi onome koji udjeljuje“, a drugi kaze: 'Allahu moj, ti unisti imetak onoga koji ne udjeljuje!'“ (Buhari i Muslim) Poslanik, s.a.v.s, kaze: „Lijecite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekjatom, a nevolje otklanjajte dovom.“

2008.09.13

RAMAZAN SERIF MUBAREK OLSUN !!!  • Bismillah, Elhamdulillah, wes-salatu wes-salamu 'ala Resulillah.
    Es-Selamu alejkum we rahmetullahi te'ala we berekatuhu!
    Allah swt nas je pocastio sa jos jednom blagodati i dao nam da docekamo blagoslovljeni mubarek mjesec Ramazan jos jedan put. Zelim vam da ga provedete sretnog srca, smirene duse i da u njemu postanemo bolji nego sto smo do sada. Amin...

2008.05.18

kuhanje

Tajne u pripremanju jela
Za mlade domaćice

TAJNE u pripremanju jela i prirodni začini za poboljšanje njihovog ukusa Naše su nane i majke poznavale stotine tajni, prenošenih predajom, kako se "od ničega" može napraviti nešto, kako se mogu iskoristiti ostaci hrane, "smekšati" tvrdo meso i još mnogo sitnica koje olakšavaju kuhanje। Savjeti što ih donosimo plod su sabiranja prastarih iskustava mnogih kuhara i kuharica koji su se u svom radu ponekad morali snalaziti। Pokušajte i vi!LONACRazna jela zvana «lonac» umjesto klasičnim kuhanjem možemo jednostavno pripremiti u rerni। U tom slučaju nije ih potrebno ni miješati ni nadzirati।PEČENI KROMPIRTanke kriške krompira neće se za vrijeme pečenja slijepiti budete li ih prije pečenja jedan sat namočili u slanoj hladnoj vodi. Potom krompir treba peći u većoj količini ulja. Također, prženi će krompir biti hrskav ako komadiće krompira neposredno prije stavljanja u vruću masnoću uvaljate u brašno.«JAJA NA OKO»Prilikom pripremanja «jaja na oko» pitanje je kako spriječiti razlijevanje žumanceta. Prije nego što razbijete jaja, u tavu s uljem i maslacem stavite prstohvat soli.MLIJEKO NEĆE PREKIPJETIPrilikom kuhanja u običnom loncu, mlijeko neće prekipjeti budete li na lonac stavili cjedilo.JUHA OD KOSTIJUProbavljivija je od mesne juhe, ali je treba duže kuhati da se iz kostiju izluče svi korisni sastojci. Prije kuhanja treba kosti držati najmanje 1 sat u hladnoj slanoj vodi, a zatim kuhati u svježoj vodi sa zelenjem i lukom.GOVEĐE PEČENJEtreba prije pečenja načas u vrelu vodu, a zatim osušiti. Meso će postati sočno i ukusno.KUHANOM MESU KOJE NEĆE DA OMEKŠAtreba u vodu dodati sode bikarbone.MESO PEČENO U UMAKUbiće mnogo sočnije ako ga prije posluživanja ostavimo da malo odstoji u umaku.MASNOĆA NEĆE PRSKATIiz tave ako tavu prvo pospemo s malo soli.MESO ILI POVRĆEne smijemo za vrijeme kuhanja zalijevati hladnom vodom, inače će jelo ostati tvrdo.MLJEVENO MESOSvim jelima što ih pripremate od mljevenog mesa dodajte nekoliko kapi limunovog soka. Bit će mnogo ukusnija. Ako pripremate ćufteta od mljevenog mesa, masu najprije nekoliko minuta kuhajte nad parom, a zatim oblikujte ćufteta i ispecite na ulju. Tako će biti sočnija i ukusnija. Jela punjena mesom (paradajz, tikvआइस itd।) bit će mnogo ukusnija ako u meso dodamo sjeckanog peršuna.UKUSAN UMAKSvaki će umak biti ukusniji budete li ga zalili supom, a ne vodom. Budete li masnoći i soku od pečenja dodali lončić kiselog mlijeka, dobit ćete ukusan umak koji će biti odličan preljev za kuhanu rižu ili tjesteninu. Najjednostavniji umak za prelijevanje kuhanog povrća dobit ćete tako što ćete u rastopljeni maslac dodati sok jednog limuna i isjeckano lišće peršuna.PIRE OD KROMPIRAbit ce mnogo ukusniji ako u njega stavimo komadić maslaca, a ostat će bijel ako mu dodamo kipuće mlijeko. Začinjen biberom mnogo je probavljiviji.PATLIDŽANIprijaju mnogo bolje i manje su gorki ako se prije pripreme razrežu, posipaju solju, poprskaju sokom od limuna i ostave stajati oko pola sata.RIŽAse neće raskašati ako dodate vodi u kojoj se kuha malo soka od limuna.SNIJEG OD BJELANACA ZA KOLAČE neće se razvodnjeti ako u njega postepeno stavljamo šećer, a ne svu količinu odjednom.ULJE U KOJEM PRŽIMO RIBUneće prskati ako prije zagrijavanja ulja stavimo u nj koricu hljeba.OPRANU RIBUtreba prije prženja osušiti krpom i tek onda uvaljati u brašno.RIBU PRIJE PEČENJA ILI PRŽENJAtreba poprskati limunom, zatim nasoliti. Riba će prilikom prženja poprimiti lijepu zlatnožutu boju ako prije prženja u tavu stavimo malo soli.RIBLJA ŽUĆ Kad čistimo ribu, moramo biti vrlo oprezni, jer ako se žuć razlije, riba više nije za jelo.MIRIS RIBE U KUĆImanje će se osjetiti ako ribu prije kuhanja natrljamo limunom ili sirćetom.

 

2008.04.02

Ku'ran prodat za 1.637.500 eura
Ku'ran u rukopisu iz 1203, koji se smatra najstarijim kompletnim primjerkom islamske svete knjige, prodat je za 1.637.500 eura na licitaciji koju je u Londonu organizovala aukcijska kuća Kristi.
Cijena ovog dragocjenog ruaopisa iz XIII veka, procjenjena na 502.000 eura, utrostručena je tokom aukcije, saopštila je kuća Kristi, navodeći da dosad nijedan primjerak Kur'ana ili bilo kojeg drugog muslimanskog vjerskog rukopisa nije dostigao tako visoku sumu.
Na aukciji održanoj 23. oktobra, jedan drugi primjerak svete knjige islama, stariji od prethodnog, koji datira iz X veka, ali je nekompletan, vjerovatno poreklom iz Severne Afrike ili sa Bliskog istoka, prodat je za 1.315.900 eura, javile su agencije.
Oba Kur'ana, koje je na licitaciju stavilo Hispansko društvo Amerike, kupili su posrednici.
Kur'an iz XIII veka, koji nosi potpis izvjesnog Jahije bin Muhamada ibn Umara, nosi datum 17. ramadan 599. (jun 1203).
Za ovaj rukopis korištena je kaligrafija od zlata podvučena finim crnim linijama, dok su zabilješke na marginama pisane srebrom, sa crvenim linijama.

2008.02.29

Hz. Osman

Poslanik a.s. se nalazio u kuci Hz. Aise r.a. U avliju udjose cetiri deve natovarene psenicom. To je bio poklon Hz. Osmana Allahovom Poslaniku. Kada predase psenicu sluge se vratise Hz. Osmanu i rekose :- Psenicu koju ste poslali Allahov Poslanik podjelio je muhadzirima. Cuvsi ovo Hz. Osman posla jos cetiri deve. Ovoga puta Allahov Miljenik psenicu podjeli ashabima iz Medine . Hz Osman posla jos cetiri deve ,l i ovoga puta Muhammed a.s. ne ostavi nista za sebe vec sve podjeli svojim zenama. Zatim je upitao Hz. Osmanove sluge:"Koliko je stiglo psenice vasem gospodaru?"
- 12 tovara psenice, o Allahov Poslanice, odgovorise.
Kada uvidje da Osman ne ostavi nista za sebe, podize svoje ruke i Uzvisenom Alahu uputi slijedecu dovu:
- Ja Rabbi! Ostao sam nemocan spram Osmanovog dobrocinstva. Oduzio sam se svima onima koji su cinili dobro prema meni, jedino nisam u stanju oduziti se Osmanu. O Ti koji imas najvise ihsana, Ti ga nagradi najboljom nagradom.
Od ove dove zatrese se cio Ars. Dzibril a.s. sidje Reuslullahu a.s. i rece mu:" - O Allahov Poslanice, Gospodar ti salje selame i Osmana poselami. Mi smo zadovoljni njime. Ucinicemo ga tvojim komsijom u dzennetu. Njegov racun na ArAsatu smo podigli. Ako si ti ostao nemocan prema njemu u uzvracanju dobra, Mi sigurno nismo. Kada cu za ovo, iz Osmanovih ociju potekose suze.
****************
Jednog dana je Hz. Osman napunio sedam tanjira zlata , dao ih sedmerici sluga i naredio da ih ponesu Muhammedu a.s. . Ovaj poklon veoma obradova Resulullaha a.s.- Idite i poselamite vaseg gospodara!Sluge radosno povikase "
- Gospodar je i nas zajedno sa tanjirima poklonio tebi!"Allahov Poslanik a.s. podize ruke i rece "- Ja Rabi! Predajem ti Osmana !U tom trenutku stize Dzibril a.s. Prenosio mu je vijest od Uzvisenog Allaha:
- O miljenice! Poselami Osmana od Mene. Kao nagradu za ovaj njegov poklon tebi, Ja sam njemu poklonio Huld i Naim! ( oblasti u dzennetu)
********************
Jednom u Medini zavlada velika kriza. Bas u tim danima Hz. Omsanu iz Sama stize sto deva psenice. Za ovo doznase Resulullahovi ashabi. Odmah odose Hz. Osmanu:- O Osmane , mi smo Poslanikovi ashabi..Hz Osman ih odmah prihvati i upita za razlog njihovog dolaska. Rekose mu: Ja, Osman, Culi smo da ti je dosla psenica iz Sama, htjeli smo je otkupiti.
- Koliko para dajete ?- Za svaku mennu dajemo sedam dirhema.Kada Hz.Osman cu njihovu cijenu odlucno rece:- Ne mogu prodati psenicu, jer ima jedan koji daje vise od vas. Ashabi se uzbudise:- Kako moze biti!? Dajes drugom psenicu a mi o stajemo gladni. Ja tako zelim. Svako ima pravo traziti svoju zaradu.
Ashabi se rastuzise. Odatle se uputise Halifinoj kuci.- O Halifa!. Pogledaj sta nam Osman radi!Hz. Ebu Bekr ih je zbunjeno gledao. Ashabi nastavise :Danas mu je doslo sto deva psenice. Nudili smo mu pare a on nam kaze da ima ne kog ko mu nudi vise od nas. Kako moze smatrati ispravnim ovako po nasanje prema Resulullahovim ashabima?
Najosjetljiviji insan dunjaluka, Hz Ebu Bekr, okrenu svoje nurom obasjano lice prema masi i rece:- Nemojte misliti lose o Osmanu . On je dzennetlija. Pripala mu je cas da bude Poslanikov zet. Bice da ste nejgove rijeci pogresno razumjeli. Hajdemo svi zajedno da doznamo istinu.
I grupa ljudi zajedno sa Halifom uputi se Hz. Osmanovoj kuci. Kada stigose pred kapiju Hz Ebu Bekr po vika :- Ja Osman. Primas li nas unutra?- Izvolite, Poslanikov Halifa!Hz Ebu Bekr otpoce muhabet:Tvoje rijeci rastuzise ashabe.A sta sam to rekao ? iznenadjeno upita Hz Osman.Rekao si da ima neko ko ti nudi vise za tvoju psenicu.- Tacno, istinu sam rekao. Od njih mi nudi mnogo vise.- Ko je taj ?- Allah! Moj Rabb mi daje sedam stotina za jedan mennu. Oni mi nude sedam za j ednu. Ja sam dao onome sto mi daje sedam stotina puta vise! Odmah zatim podjeli psenicu Medinelijama, a deve zakla kao kurban. Narod se obradova.
Hz. Ebu Bekr sav radostan zagrli Hz. Osmana .r.a. i poljubi ga u celo i rece: " O Osman, odmah mi je bilo jasno da narod nije razumio mudrost koja se krila u tvojim rijecima. Danas si ucinio veliko djelo. Neka te Allah na naljepsi nacin nagradi.
Iz knjige "Hazreti Osman, biser stidljivosti i mehkoce"

2008.02.28

Dobrocinstvo

Prenosi se da je Dzafer ibn Abdullah naisao pored vocnjaka nekog covjeka i vidio je njegovog roba kako radi na vocnjaku. U tom trenutku naisao je pas koji je bio iznuren od gladi, pa mu je onaj rob bacio tri kriske hljeba koje je imao kod sebe. Nakon toga ga je Dzafer upitao:"A sta je tebi ostalo od hrane?" Odgovorio je:...
..."Nista, te kriske pripremio sam za sebe, ali sam se sazalio na iznemoglog psa i nisam mogao izdrzati a da mu ih ne bacim." Dzafer ga je ponovo upitao:"Sta ces sada ti?" On je odgovorio: "Trpjet cu glad do aksama, nadam se da cu izdrzati." Poslije toga Dzafer je nasao njegovog gospodara i kupio je od njega roba i vocnjak, a zatim roba oslobodio i poklonio mu vocnjak.
* * *
Poznati ashab Muhammeda, sallallahu alejhi ve Sellem, Abdullah ibn Omer imao je obicaj podijeliti ili zrtvovati na Allahovom putu ono sto mu se najvise svidjalo od dunjaluckih blagodati. Njegovi robovi su znali za to, pa su cesto zloupotrebljavali tu njegovu vrlinu. Tako je jedan od robova stalno boravio u mesdzidu kada je ibn Omer bio tu. Ibn Omeru se to svidjelo i oslobodio ga je. Kada su mu ljudi rekli da ga robovi na taj nacin varaju, on je odgovorio:"Ko god me bude varao cineci dobro djelo, ja cu ga pustiti da me prevari."
Imao je robinju koja mu se posebno svidjala pa ju je oslobodio da bi je vjencao za svog oslobodjenog roba Nafia. Ibn Dzafer mu je davao deset hiljada dirhema za Nafia prije nego sto ga je oslobodio, a on mu je na tu ponudu odgovorio:"Ja znam za nesto sto je vrijednije od toga. Ja cu ga osloboditi u ime Allaha."
Jedne prilike kupio je jednog roba za cetrdeset hiljada dirhema, a nakon toga ga je oslobodio. Onda mu je oslobodjeni rob rekao:"Ti si me oslobodio, ali bi bilo dobro da mi das i nesto sredstava za zivot." I Abdullah ibn Omer mu je dao cetrdeset hiljada dirhema.
Abdussamed Busatlic (SAFF)
12.11.2008.

Tedzvidska pravila

بسم الله الحمن الرحيم

 

Ova početna pravila tedžvida sadrže neke neophodne i neizostavne osnove pravilnog učenja. Sastavljena su u jednostavnom i lahkom obliku, i to iz nekoliko izvora. Ko želi da proširi znanje, neka se obrati velikim izvorima ove opširne nauke, koja se u osnovi temelji na poučavanju i usmenoj predaji putem učača.

A Allah daje uspjeh, i jedino Njemu pripada savršenstvo.

 

Recitiranje (pravilno učenje) التَّرْتِيلُ

 

To je uljepšavanje učenja, i čitanje Kur’ana Časnog onako kako je objavljen Muhammedu e .

Uzvišeni je rekao:

 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

"I izgovaraj Kur’an pažljivo"

Učenje Kur’ana ima svoja pravila i odredbe koje su napisane ili izgovorene. Do nas su dospjela najsigurnijim načinom predaje, a to je usmena predaja – tako što učač preuzima od svog učitelja, sve dok se lanac ne završi sa Poslanikom e , koji ih je preuzeo od Džibrila u , a on od Gospodara  .

Budući da su riječi Kur’ana predmet ove nauke, a njen cilj je čuvanje jezika da se ne progriješi u njima, navodimo neophodna pravila ove nauke ukratko:

 

أحكام النون الساكنة والتنوين
Nun sa sukunom i tenvin (podvostručena fetha).

 

Za nun sa sukunom i tenvin se vežu četiri pravila, a to su:

-          Izhar – Idgam – Iklab – Ihfa’ –

 

Prvo: Izhar – الإظهار

 

To je prvo pravilo koje se tiče nuna sa sukunom i tenvina. Izhar je ispoljavanje ili naglašavanje izgovora nuna sa sukunom i tenvina, kada poslije njih dođe jedan od grlenih konsonanata: HEMZE, HA’, AJN, HA, GAJN i ’HA’ –

الهمز الهاء العين الحاء الغين - الخاء.

Ovi konsonanti (harfovi) su sadržani u stihu:

همز فهاء ثم عين حاء... مهملتان ثم غين خاء

To je najbolje prikazano u primjerima:

Primjeri izhara:

Grleni konsonant

Primjer izhara sa nunom sa sukunom

Primjeri izhara sa tenvinom

 

HEMZE الهمز

فأما مَنْ أَعْطى لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر

مِنْ شَرِّ حاسدٍ إِذا حسد ولم يكن له كفواً أَحَدٌ

 

HA’ الهاء

وأمَّا السائل فَلاَ تَنْهَرْ إِنْ هَذَا

سلاَمٌ هِيَ وَلِكُلِّ قومٍ هَاد

 

AJN العين

خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق تُسْقَى مِنْ عَيْن آنية

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ والفجر وليالٍ عَشْرٍ

 

HA’ الحاء

فصلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ ويرزقه مِنْ حَيْثُ لا يَحْتسب

تصلى نارًا حَامِيَةً جزاءً منْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

 

GAJN الغين

ولاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِين وما مِنْ غَائِبَةٍ

لأسقيناهم ماءً غَدَقًا فلهم أجرٌ غَيْرُ مَمْنُون

 

’HA’ الخاء

وآمنهم منْ خَوف ذلك منْ خَشِيَ رَبَّه

كاذبةٍ خَاطِئَةٍ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خَيراً يَرَهُ

       

 

Vježbe:

a) Primjeri izhara sa nunom:

 أنْعَمت عليهم فما له منْ هَاد منْ عَمل صالحا إنْ أَردنا تجري من تحتها الأنْهار منْ أَنبأك هذا من أهل الكتاب أرأيت الذي ينهى تنزيل منْ حكيم وتنحتون فسينغضون من خشي الرحمن والمنْخَنقة ولمنْ خَاف مقام ربه جنتان متاعا لكم ولأنْعامكم وأما منْ خفت موازينه وهم يَنْهون عنه ويَنْأَون عنه مِنْهاجا منْ آمن منْ غِل فإِنْ حَاجوك.

b) Primjeri izhara sa tenvinom:

 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ في مقامٍ أَمين وأرسل عليهم طيرًا أَبابيل إن الله واسعٌ عَلِيم أجرًا عَظيما ينهى عبدًا إِذا صلى قرضًا حَسنا عزيزٌ حَكيم تجارةً حَاضرةوربٌّ غَفور إن الله لطيفٌ خَبير كأنهم أعجاز نخلٍ خَاوية وأقرضوا الله قرضًا حَسنا إن الله لعفوٌ غَفور وجنَّاتٍ أَلفافا.

 

Drugo: Idgam (uklapanje الإدغام - )

Ovo je drugo pravilo koje se tiče nuna sa sukunom i tenvina.

Idgam se događa u dvije uzastopne riječi, tako što se harf sa sukunom na kraju prve riječi uklopi u vokalizirani harf sa početka druge riječi. Ta dva slova se izgovaraju kao jedno slovo sa tešdidom (pojačanjem) npr:  فمنْ يَعمل. NUN se uklapa u JA’, te se izgovara kao: فميَّعمل  (tj. dva harfa se izgovaraju kao jedan). Ili:  وهدىً لِلْمتقينć, gdje se tenvin uklapa u LAM, itd.

Harfovi koji podliježu idgamu su sadržani u riječi "يَرْمَلُونَ".

Tako, kada jedan od ovih harfova dođe poslije nuna sa sukunom ili tenvina (podvostručnog), dolazi do idgama (uklapanja). Međutim, on je u slovima iz riječi ينمو sa gunnetom (bi gunneh - nazalizacijom, propuštanjem vazduha kroz nos), a bez gunneta (bi gajri gunneh بغير غنة - ) sa slovima RA i LAM (الراء واللام). A slijedeći primjeri u potpunosti pojašnjavaju ova pravila:

Primjeri idgama bi gunneh إدغام بغنة – (sa nazalizacijom – propuštanjem vazduha kroz nos)

Gunneh je glas koji prolazi kroz nos, a traje dvije dužine.

 

harfovi idgama bi gunneh ينمو

Primjer sa NUNOM

Primjer sa tenvinom

 

ي ن م و

وَمَنْ يَعْمَلْ فذَكِّر إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى وآتُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي آتاكم منْ وَلي

وجوهٌ يَومئذ يومئذٍ نَاعِمة قولٌ مَعروف تبتْ يَدَا أَبي لهبٍ وَتَبَّ

       

 

Primjeri idgama bi gajri gunneh (بغير غنة):

 

Harfovi idgama bi gajri gunneh: (LAM, RA – ل، ر)

Primjer sa NUNOM

Primjer sa tenvinom

 

ل ر

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد أنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وما هو بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

       

 

Vježbe

Primjeri idgama su slijedeći:

a)     Idgam bi gunneh:

 

Primjer u ajetu

Primjer u ajetu:

 

والله مِنْ وَرَائِهِمْ مُحيط خلقكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحدة وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تجزى ما اتخذ الله مِنْ وَلَد ونفسٍ وَمَا سواها تَرْميهمْ بِحِجَارةٍ مِنْ سجيل

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبن أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِين عاملةٌ نَاصِبَةٌ رسولٌ مِنَ الله ولاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُم وجوهٌ يَوْمئذٍ نَاعمة

     

 

b)     Idgam bi gajri gunneh:

 

Primjer u ajetu

Primjer u ajetu

 

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ في عيشةٍ رَاضِية وأَنْهَارٌ مِنْ لَبَن جزاءً مِنْ رَبِّك

وأنْ لوَِ اسْتقاموا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا فعَّالٌ لِمَا يُرِيد يقولون لَئِنْ رَجَعْنَا

     

 

 

 

 

 

Idgamu mutemasilejn إدغام المتماثلين - uklapanje istih harfova)

Ovaj idgam se dešava kada se dva ista harfa nađu jedan pored drugog, ukoliko je prvi sa sukunom, a drugi sa vokalom. Tada se prvi uklapa u drugi da bi bili jedan harf, npr:

 اذهبْ بِكِتَابِي هذا,  يدركْكُم –  فلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ.

 

Treće: Iklab الإقلاب(pretvaranje)


Noviji postovi | Stariji postovi

tesnimskovrelo
<< 03/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


POMOZIMO GAZI

Dova
-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti nas od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu! Gospodaru moj, dušu nam nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!
Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin amin amin Ja Rabbil AlleminQur an u flash formatu - link
http://www.jannah.com/quran/flash/ih.net

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
168017

Powered by Blogger.ba